Bolagsstyrning

Invajo är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) samt interna regler och föreskrifter. Efter noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer Bolaget även att tillämpa Nasdaq First Norths regelverk (Nasdaq First North Growth Market Rulebook).

Bolagsstämma

Årsstämma eller, i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är Bolagets högsta beslutande organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår och ska innefatta beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av Bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör, beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor. Kallelse till bolagsstämmor sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom publicering på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget upplysa att kallelse har utfärdats genom annonsering i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta på bolagsstämman

För att ha rätt att delta på bolagsstämman i Invajo ska aktieägarna vara registrerade i den av Euroclear förda aktieboken senast fem dagar före bolagsstämman samt ha meddelat Bolaget sin avsikt att delta på bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen. På bolagsstämman har varje aktieägare rätt att rösta för det antal aktier den innehar. Aktieägaren kan delta personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av ett eller två biträden om detta har meddelats på förhand enligt ovan.

Styrelsen

Styrelsen är Bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman samt Bolagets verkställande organ. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju styrelseledamöter, utan suppleanter. Det är bolagsstämman som beslutar om styrelsens sammansättning och styrelsen består per dagen för Bolagsbeskrivningen av fyra ledamöter som presenteras mer detaljerat i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Styrelse. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av att lagar och andra regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet efterlevs.
Styrelsen ska särskilt besluta om bland annat Bolagets affärsplan och finansiella mål, större investeringar och finansiella åtaganden, årsredovisningar och delårsrapporter, förslag till hantering av vinst eller förlust, förändringar i redovisningsprinciper, organisatoriska förändringar samt andra frågor med betydande inverkan på Bolaget. Styrelsen ska även löpande utvärdera den verkställande direktörens arbete samt vid behov besluta om entledigande och tillsättning av verkställande direktör.

Utskott

Styrelsen har gjort bedömningen att, mot bakgrund av verksamhetens omfattning och Bolagets storlek, det i dagsläget inte är motiverat att inrätta ersättningsutskott, revisionsutskott eller något annat utskott. I samband med att Bolaget växer och en eventuell tillämpning av Koden diskuteras kommer frågor om inrättande av de utskott som följer av en tillämpning av Koden att behandlas.

Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör Love Carlsson är ansvarig inför styrelsen och ansvarar för de angelägenheter som faller inom ramen för den löpande förvaltningen av Bolaget, enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, såsom framgår av den senast framtagna VD-instruktionen samt fastställd affärsplan och budget. Den verkställande direktören ska även bland annat förse styrelsen med erforderligt informationsunderlag för styrelsens beslut.